Fieldtrip to Chùa Quan Âm Ngàn Tượng

« Back to Recent News


Fieldtrip to Chùa Quan Âm Ngàn Tượng

Rohit Singh took students to Chùa Quan Âm Ngàn Tượng in FMS 142-02: Introduction to Buddhism to a local Vietnamese Buddhist Monastery.